Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

Modificari asupra procedurii de inregistrare a domiciliului fiscal

In Monitorul Oficial nr.  783 / 03.10.2017 a fost publicat Ordinul  2853 / 2017 de modificare a procedurii de inregistrare a domiciliului fiscal.

 

              Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice  care deţin cod numeric personal

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal,
atribuit potrivit legii speciale, şi îşi stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă:
a) adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii;
b) se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la
domiciliul persoanei fizice.
2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 revine, până la finalizarea
procedurii de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal în a cărui
rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 050 “Cerere de înregistrare/modificare a
domiciliului fiscal al contribuabilului”, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în
acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil, pentru conformitate cu
originalul.
4. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea
Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului, potrivit art. 47
din Codul de procedură fiscală.
5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază
teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al
dosarului fiscal.
6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un
exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul
fiscal emitent.
8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească
domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a
domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
9. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare şi se aprobă de
conducătorul organului fiscal.
10. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul
fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
11. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură
fiscală.
12. Înregistrarea în registrul contribuabililor la noul organ fiscal, precum şi radierea din registrul
contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.
13. De la data comunicării deciziei, competenţa pentru administrarea contribuabililor revine organului
fiscal de la noul domiciliu fiscal.
14. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o
copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului şi cuprinde:
a) formularul 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”;
b) documentaţia depusă de contribuabil;
c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

                Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în                          registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane juridice care, potrivit legii, au obligaţia
înregistrării în registrul comerţului şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sediul social reprezintă şi domiciliul fiscal;
b) au solicitat înregistrarea menţiunilor privind modificarea sediului social în registrul comerţului.
2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 trece la noul organ fiscal începând
cu ziua următoare expirării termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a
menţiunilor privind modificarea sediului social.
3. În cazul contribuabililor care îşi modifică sediul social, iar adresa noului sediu social este în raza
teritorială a organului fiscal în a cărui rază teritorială se află şi ultimul domiciliu fiscal al contribuabilului,
schimbarea domiciliului fiscal se face de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, cu data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.
4. Pentru ceilalţi contribuabili care îşi modifică sediul social, pe baza informaţiilor primite de la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală transmite electronic atât organului fiscal în a cărui rază teritorială
contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal în a cărui rază teritorială se află noul
sediu social informaţia privind adresa noului sediu social precum şi data înscrierii acestei menţiuni în
registrul comerţului.
5. Informaţia privind modificarea sediului social se transmite organelor fiscale implicate în ziua când a
fost comunicată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau cel târziu în a doua zi lucrătoare, în
vederea demarării formalităţilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
6. În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind
modificarea sediului social, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu
fiscal pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului pentru a fi transferat către organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află noul sediu social.
7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală,
precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul
fiscal emitent.
9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul
contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea
sediului social, prin depunerea formularului 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al
contribuabilului”.
10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, procedura de transfer al
dosarului fiscal se sistează.
11. Dacă respectivul contribuabil nu a făcut o altă solicitare de modificare a domiciliului fiscal, organul
fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transferă dosarul fiscal al contribuabilului organului fiscal de la noul
sediu social.
12. La împlinirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a
menţiunii privind modificarea sediului social, Direcţia generală de tehnologia informaţiei transmite
electronic, atât organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal de la noul domiciliu
fiscal, informaţia privind împlinirea termenului legal pentru modificarea competenţei de administrare a
contribuabilului.
13. La primirea informaţiei, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social
înregistrează contribuabilul în evidenţa sa fiscală, iar organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal radiază
contribuabilul din evidenţa proprie.
14. Toate documentele emise sau primite în cadrul derulării procedurii se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului.
15. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate
sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul
fiscal al contribuabilului.

Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod                                     numeric personal,   în  cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal,
atribuit potrivit legii speciale, al căror domiciliu reprezintă şi domiciliul fiscal şi au înregistrat
modificarea domiciliului în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit legii.
2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 trece la organul fiscal în a cărui
rază teritorială se află noul domiciliu, în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării domiciliului.
3. În cazul contribuabililor care îşi modifică domiciliul, potrivit legii, iar adresa noului domiciliu este în
raza teritorială a organului fiscal în a cărui rază teritorială se află şi ultimul domiciliu fiscal al
contribuabilului, schimbarea domiciliului fiscal se face de către Direcţia generală de tehnologia
informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după primirea informaţiilor de la
Ministerul Afacerilor Interne, cu data înscrierii menţiunii în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit
legii.
4. Pentru ceilalţi contribuabili care îşi modifică domiciliul, pe baza informaţiilor primite de la
Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală transmite electronic atât organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul
are ultimul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost stabilit noul domiciliu
informaţia privind adresa noului domiciliu, precum şi data înscrierii acestei menţiuni în registrele în care
sunt înregistraţi, potrivit legii.
5. Informaţia privind modificarea domiciliului se transmite organelor fiscale implicate în ziua în care a
fost primită de la Ministerul Afacerilor Interne sau în ziua lucrătoare imediat următoare, în vederea
demarării formalităţilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
6. În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit legii,
a menţiunii privind modificarea domiciliului contribuabilului, organul fiscal în a cărui rază teritorială
contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului, pentru a fi
transferat către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu al persoanei fizice.
7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală,
precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul
fiscal emitent.
9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul
contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea
domiciliului, prin depunerea formularului 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al
contribuabilului”.
10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, procedura de transfer al
dosarului fiscal se sistează.
11. Dacă respectivul contribuabil nu a făcut o altă solicitare de modificare a domiciliului fiscal, organul
fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transferă dosarul fiscal al contribuabilului organului fiscal de la noul
domiciliu.
12. La împlinirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care sunt
înregistraţi, potrivit legii, a menţiunii privind modificarea domiciliului contribuabilului, Direcţia generală
de tehnologia informaţiei transmite electronic, atât organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal, cât şi
organului fiscal de la noul domiciliu fiscal, informaţia privind împlinirea termenului legal pentru
modificarea competenţei de administrare a contribuabilului.
13. La primirea informaţiei, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu înregistrează
contribuabilul în evidenţa sa fiscală, iar organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal radiază contribuabilul
din evidenţa proprie.
14. Toate documentele emise sau primite în cadrul derulării procedurii se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului.

Read more

Au fost create conturi speciale de TVA în Trezorerie.

Pe site-ul  Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a fost implementat un instrument online de identificare unde poate fi aflat codul IBAN al contului de TVA deschis la Trezorerie.

Instrumentul este unul simplu si include doar două câmpuri de completat. Pentru a va afla contul IBAN de TVA  și Trezoreria la care este deschis trebuie doar sa introduceti codul de identificare fiscală al companiei și codul de validare, generat automat.

Pentru cei care  prin optiune vor sa aplice sistemul de luna viitoare, trezoreria statului pune la dispoziție conturi gratuite. “Toate comisioanele sunt zero, iar extrasele de cont vor fi gratuite și disponibile și online”, precizează MFP.

Ministerul a fost informat de CEC Bank, bancă la care este unic acționar, de lansarea produsului “contul pentru gestiunea TVA”, lipsit de comisioane.  Astfel, pentru clienții CEC Bank, contul de TVA va avea comision zero atât pentru deschideri și închideri de cont, cât și pentru încasări intra și interbancare, plăți decontate în sistem interbancar, depuneri în numerar efectuate de persoanele autorizate ți administrare în cazul clienților care achiziționează sau dețin Pachetul IMM CEC Bank (contul TVA se include gratuit în pachet)

Și UniCredit Bank a anunțat că va deschide pentru toți clienții săi, în timp util, conturile de TVA, lipsite de comisioane de administrare, așa încât cei care doresc să obțina facilitățile prevăzute de lege cu privire la plata impozitului sau la anularea penalităților de întârzire aferente obligațiilor fiscale reprezentând TVA, să le poată folosi de la 1 octombrie 2017.

Conform noii reglementări legislative, plata defalcată a TVA se aplică pentru toate operațiunile taxabile din punct de vedere al TVA pentru care locul livrării de bunuri sau locul prestării de servicii se consideră a fi în România. De asemenea, fiecare plătitor de TVA va trebui să aibă minimum un cont separat de TVA, diferit de contul curent, deschis la bancă sau la Trezoreria statului, pe care va trebui să îl utilizeze atât pentru încasarea TVA de la clienți cât și pentru plata TVA către furnizori. Conturile cu destinație de TVA vor conține obligatoriu în structura codului IBAN șirul de caractere “TVA”.

Read more

SPLIT TVA: 11 Exemple privind mecanismul de plata defalcata a TVA.

Reamintim ca Ordonanta 23 publicata in Monitorul Oficial  nr. 706 din 31 august 2017 introduce sistemul de plata defalcata a TVA ca fiind o optiune incepand cu data de 1 octombrie 2017 si o obligativitate de la 1 ianuarie 2018.

Ministerul finantelor publice vine in ajutorul agentilor economici cu 11 exemple privind  functionarea mecanismul  de plata defalcata a TVA .

 

Read more

Noi obligatii pentru cetatenii romani!

Comunicat de la MFP !

“Având în vedere informațiile apărute în media privind instituirea unei obligații a cetățenilor români care pleacă din România de a completa un chestionar, nedepunerea acestuia fiind sancționabilă cu amendă de la 50 la 100 lei, facem următoarele precizări:

În vederea stabilirii impozitării veniturilor transfontaliere și a rezidenței fiscale în România, atât persoanele fizice străine cât și cele române, au obligația completării unor formulare specifice. .

Astfel, cetățenii străini care stau în România mai mult de 183 de zile, au obligația depunerii formularului “Chestionar pentru stabilirea rezidenței persoanei fizice la plecarea din România”, cu 30 de zile înaintea plecării din România, pentru a nu putea evita plata obligațiilor fiscale în România.
Această prevedere legală există în legislația națională încă din anul 2012, fiind reglementată prin Codul fiscal. .

Formularul aferent chestionarului a fost stabilit prin Ordinul 74/2012. În iulie 2016, a fost actualizat acest chestionar, în sensul corelării acestuia cu prevederile legale din noul Cod Fiscal, care a intrat în vigoare la 1.01.2016. .

Acest formular este util autorităților fiscale române pentru stabilirea rezidenței persoanelor fizice în România, dar și cetățenilor români care solicită autorităților fiscale române eliberarea unor formulare cerute acestora de către autoritățile fiscale din străinătate. .

Formulare similare sunt utilizate atât în statele membre ale Uniunii Europene, cât și în țările din afara Uniunii Europene. Astfel, acest formular este utilizat și în derularea schimbului de informații între autoritățile fiscale române și cele străine. .

Informațiile din acest chestionar fac posibilă, de asemenea, aplicarea principiilor internaționale pentru evitarea dublei impuneri a veniturilor obținute atât în România cât și în străinătate. .

Necompletarea acestui formular ar putea genera dificultăți în ceea ce privește stabilirea modalității de impozitare a persoanelor fizice române. Astfel, dacă nu s-ar depune acest formular, cetățenii români ar putea fi impozitați atât în România, cât și în altă țară în care își desfășoară activitatea. .

Menționăm că acest formular va putea fi depus și online.
Totodată, având în vedere că au fost primite numeroase sesizări care evidențiau că amenzile aplicate pentru neîndeplinirea obligațiilor de declarare erau mari, respectiv de la 500 lei la 1.000 lei, s-a luat decizia instituirii unei amenzi distincte pentru nedepunerea acestui chestionar, de 50 lei până la 100 lei, începând cu 1 ianuarie 2018. Scopul acestei măsuri este reducerea sancțiunii general aplicabile pentru nerespectarea unei obligatii declarative . “

Read more

OG privind sistemul de plata defalcata a TVA a fost publicata in Monitorul Oficial

In Monitorul oficial de joi 31.08.2017 s-a publicat OG nr. 23/2017 privind sistemul de plata defalcata a TVA cunoscut ca sistem split TVA. Pentru aplicarea acestuia trebuie alocate de catre persoanele impozabile un volum consistent de resurse financiare si uman. In cazul firmelor neinregistrate in scopuri de TVA , ele vor aplica sistemul de plata defalcata a TVA cand achita facturile catre furnizori inregistrati in scopuri de TVA. Nu sunt obligate sa aplice acest sistem persoanele ce desfasoara activitati independente sau profesii libere ce nu sunt inregistrate in scopuri de TVA. Persoanele fizice obisnuite nu se afla nici ele in sfera acestei ordonante

 

Esenta procedurii se prezinta in urmatorul exemplu: Societatea ABC SRL este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal. Aceasta vinde marfuri clientului CLIENTUL SRL, persoana inregistrata in scopuri de TVA, la pretul de 1.000 lei + TVA 19% (190 lei), total factura 1.190 lei. Marfurile au fost achizitionate de la furnizorul FURNIZORUL SRL, persoana inregistrata in scopuri de TVA la pretul de 800 lei + TVA 19% (152 lei), total factura 952 lei. Toate aceste trei societati isi vor deschide un cont bancar exclusiv pentru plati de TVA, iar decontarile se vor face astfel:

 • societatea CLIENTUL SRL achita suma de 1.000 lei catre societatea ABC SRL in contul uzual al acesteia;
 • societatea CLIENTUL SRL achita suma de 190 lei reprezentand TVA, in contul de TVA deschis al societatii ABC SRL;
 • societatea ABC SRL achita suma de 800 lei catre societatea FURNIZORUL SRL in contul uzual al acesteia, din alt cont decat cel de TVA;
 • societatea ABC SRL achita suma de 152 lei reprezentand TVA in contul de TVA deschis al societatii FURNIZORUL SRL. Aceasta plata poate fi facuta atat din contul sau de TVA, cat si din contul curent.
 • Observam ca daca se achita suma de catre societatea ABC SRL din contul de TVA al acesteia catre contul de TVA al societatii furnizoare, soldul contului sau de TVA va fi suma de 190 lei – 152 lei = 38 lei, adica exact TVA de plata catre buget.

Societatea ABC SRL poate sa achite TVA de plata catre buget atat din contul sau de TVA, cat si din alte conturi bancare, aceasta ultima ipoteza de lucru este putin probabila intrucat utilizarea banilor din contul de TVA este restrictionata.

 • Ce persoane sunt obligate sa aplice sistemul de plata defalcata a TVA?

Sunt obligate sa aplice sistemul de plata defalcata a TVA persoanele impozabile, institutiile publice. Prin persoane impozabile din punctul de vedere al TVA, intelegem toate societatile, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA, societati nationale, regii autonome, respectiv persoanele fizice ce desfasoara activitati independente sau profesii libere, daca sunt inregistrate in scopuri de TVA.

Foarte important: societatile neinregistrate in scopuri de TVA aplica sistemul de plata defalcata a TVA cand achita facturile catre furnizori inregistrati in scopuri de TVA.

Nota: nu sunt obligate sa aplice acest sistem persoanele ce desfasoara activitati independente sau profesii libere ce nu sunt inregistrate in scopuri de TVA. Persoanele fizice obisnuite nu sunt in sfera acestei ordonante.

 • De cand se aplica sistemul platii defalcate a TVA?

Acest sistem este obligatoriu incepand cu 01 ianuarie 2018, pentru facturi emise si avansuri incasate dupa data de 01 ianuarie 2018.
In perioada 01 octombrie – 31 decembrie 2017, sistemul se aplica optional de catre persoanele ce au obligatia aplicarii platii defalcate a TVA.

Nota: aceste persoane ce opteaza pentru sistemul de plata defalcata a TVA, vor notifica organul fiscal pentru exercitarea optiunii.

Foarte important: organul fiscal infiinteaza “Registrul persoanelor ce aplica plata defalcata a TVA”, iar persoanele ce au optat pentru acest sistem vor aplica plata defalcata a TVA incepand cu ziua urmatoare celei in care au fost inscrise in acest registru.

De retinut: organul fiscal va inregistra in termen de maxim 3 zile notificarile pentru inscrierea in registru.

 • Unde se deschid conturile de TVA?

Institutiile publice inregistrate in scopuri de TVA vor deschide conturile de TVA la unitatile de Trezorerie ale statului.
Persoanele impozabile ce au de incasat sume de la autoritati publice vor deschide contul de TVA la trezoreria statului.
La institutii de credit sau la trezorerie vor deschide cont de TVA persoanele impozabile pentru tranzactiile cu entitati private.

Foarte important: persoanele impozabile pentru tranzactii cu alte entitati private pot deschide mai multe conturi de TVA la institutii bancare diferite.

 • Pentru ce tranzactii este aplicata plata defalcata a TVA?

Plata defalcata a TVA se aplica pentru toate operatiunile taxabile din punctul de vedere al TVA la care locul livrarii de bunuri sau locul prestarii de servicii se considera in Romania.
Nu se aplica sistemul de plata defalcata a TVA pentru tranzactiile la care beneficiarul este obligat la plata TVA prin metoda de simplificare, metoda cunoscuta drept taxare inversa.

De retinut: nu se aplica sistemul de plata defalcata a TVA pentru regimurile speciale de TVA ¬ regimul bunurilor second-hand, regimul agentiilor de turism, regimul special pentru agricultori.

 • Cum de aplica regimul platii defalcate a TVA in cazul platilor partiale?

Daca se efectueaza plati partiale sau plati de avans, fiecare suma achitata se va considera ca avand inclusa si TVA, iar pentru aceasta se va aplica metoda sutei majorate pentru determinarea TVA de achitat separat.

De retinut: daca sunt efectuate plati partiale aferente unor operatiuni taxabile, dar cu cota diferita de TVA, are prioritate regimul normal de taxare in ordinea descrescatoare a cotelor.

Foarte important: valoarea TVA din aceste plati partiale se determina dupa formula: 19 x 100/119, 9 x 100/109 sau 5 x 100/105, dupa caz.

 • Ce se incaseaza in contul de TVA?

In conturile de TVA se vor incasa sumele provenind din:

 • TVA aferenta vanzarilor de bunuri/prestarilor de servicii;
 • depunerile de TVA pentru vanzarile incasate cu numerar sau prin cardul bancar;
 • transferurile din alte conturi de TVA;
 • transferuri din contul curent deschis fie la aceeasi institutie bancara, fie la trezorerie;
 • sume incasate ca urmare a unor corectii in urma unor erori materiale;
 • sume reprezentand transferul de TVA intre membrii grupului fiscal unic;
 • sume incasate ca urmare a corectarii facturilor sau ca urmare a ajustarii bazei de impozitare a TVA.

 

 • Ce plati pot fi facute din contul de TVA?

Din contul de TVA se pot efectua urmatoarele plati:

 • TVA achitata in contul de TVA al furnizorului;
 • TVA platita la bugetul de stat;
 • transferul in alt cont de TVA al titularului;
 • corectii de TVA pentru care restituirea se efectueaza in alt cont de TVA;
 • corectii aferente ajustarii bazei de TVA ca urmare a corectarii facturilor, pentru care plata se efectueaza intr-un alt cont de TVA;
 • restituiri in contul curent al titularului, in limita alimentarii initiale;
 • sumele reprezentand TVA decontate in cadrul grupului unic.

Prin Ordin al presedintelui ANAF se vor detalia si alte categorii de plati ce pot fi efectuate din acest cont.

 • Ce procedura se aplica pentru incasarile in numerar prin carduri sau substitute de numerar?

Persoanele aflate in sfera de aplicare a sistemului de plata defalcata a TVA, cand incaseaza cu numerar sau prin carduri bancare, au obligatia sa depuna in contul de TVA propriu suma reprezentand TVA aferenta livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii. Termenul de depunere a TVA in contul de TVA este de 7 zile lucratoare.

 • Ce se intampla daca o persoana impozabila inregistreaza in aceeasi zi atat incasari, cat si plati cu numerar?

In ipoteza in care incasarile in numerar sunt mai mari decat platile, se va depune in contul de TVA diferenta intre TVA aferenta incasarilor si TVA aferenta platilor, in termen de 7 zile lucratoare.
Cealalta ipoteza de lucru, cand platile sunt mai mari decat incasarile pentru ca exista deja un sold de casierie, nu este tratata de legiuitor.

10. Care sunt principalele contraventii si cum sunt sanctionate? 

Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte:

 • Plata TVA catre furnizori aferenta achizitiilor de bunuri si servicii in alt cont decat contul de TVA al furnizorului, daca nu se efectueaza corectia platii in termen de 7 zile. Contraventia este sanctionata cu amenda stabilita ca procent de 0,06%/zi din suma platita eronat.
 • Plata TVA intr-un alt cont al furnizorului decat cel de TVA, daca eroarea nu este corectata in maxim 30 de zile. Amenda in acest caz este in procent de 50% din suma platita eronat.
 • Necomunicarea contului de TVA catre furnizori si clienti se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei.
 • Utilizarea sumelor existente in contul de TVA in alt mod decat cel prevazut de ordonanta se sanctioneaza cu amenda contraventionala in procent de 50% din suma folosita incorect.

Persoanele platitoare de impozit pe profit si microintreprinderile care opteaza pentru plata defalcata a TVA incepand cu 01 octombrie 2017, beneficiaza de o bonificatie de 5% ce se aplica la urmatoarea baza de calcul:
a) impozitul pe venitul microintreprinderii aferent trimestrului al IV- lea 2017;
b) impozitul pe profit aferent trimestrului al IV – lea 2017 pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit prin plati anticipate trimestriale egale;
c) pentru o patrime din impozitul pe profit al anului 2017 pentru contribuabilii platitori de impozit pe profit ce determina impozitul in sistem real.

O alta facilitate consta in anularea penalitatilor de intarziere aferente TVA daca contribuabilii au datorii la bugetul de stat reprezentand TVA de plata la data de 30 septembrie 2017.
Ordonanta descrie si procedura de acordare a acestor facilitati.

Institutiile bancare sunt autorizate sa deschida automat conturi de TVA pentru persoanele impozabile interesate. Aceste conturi vor avea in structura lor sintagma “TVA” si atributul “RO”.
Institutiile de credit vor notifica persoanele impozabile asupra deschiderii acestor conturi. Desigur, utilizarea contului este la latitudinea persoanei impozabile. Daca un astfel de cont nu este utilizat timp de 90 de zile, acesta se inchide automat. Din aceste conturi nu se pot elibera sume in numerar.

Read more

S-a modificat baza de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de angajatori!

Din 1 august 2017 a intrat in vigoare O.G. nr. 4/2017  – publicată la 25 iulie 2017 (articol modificat prin art. I pct. 1), aplicabilitatea  începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

Noua modificare vizeaza plata integrala a contributiilor de asigurari sociale datorate de angajator  la nivelul salariului minim garantat in plata indiferent de norma de lucru stabilita in contractul individual de munca, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna in care contractul a fost activ.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c) din Codul Fiscal:

Art. 140. – (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c), pe perioada în care salariaţii acestora se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
  b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
  d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
  e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (3) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.
 

 

Read more

A aparut un NOU Ordin pentru incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator

ORDIN PRIVIND INCADRAREA IN ACTIVITATEA DE CREARE DE PROGRAME PENTRU CALCULATOR.

 • ANEXĂ

Având în vedere prevederile:

Hotărârii Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale;
Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
Hotărârii Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;
Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, ministrul educaţiei naţionale, ministrul muncii şi justiţiei sociale şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexă;
  b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
  c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată, şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă;
  d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
  e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

(2) Societăţile care se înfiinţează în cursul anului fiscal, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), pentru anul înfiinţării şi pentru anul fiscal următor.
(3) Societăţile care au făcut în cursul anului obiectul unei reorganizări potrivit legii, în vederea beneficierii de facilitatea fiscală prevăzută la alin. (1), sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. d) pentru anul în care s-a produs operaţiunea de reorganizare.
(4) De prevederile alin. (1) beneficiază cetăţenii români şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene ale căror diplome sunt echivalate, prin structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale, cu diploma acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau cu diploma acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă.

Art. 2. – Activitatea de creare de programe pentru calculator, în sensul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă prestarea efectivă a uneia dintre activităţile de creare de programe pentru calculator corespunzătoare ocupaţiilor1 specifice menţionate în anexă.

Art. 3. – (1) Documentele justificative care se au în vedere la încadrarea persoanelor scutite de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, conform ocupaţiilor specifice prevăzute în anexă, sunt:

 1. a) actul constitutiv, în cazul operatorilor economici;
  b) organigrama angajatorului;
  c) fişa postului;
  d) copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea studiilor în învăţământul universitar de lungă durată, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a foii matricole sau, după caz, a suplimentului la diplomă, respectiv copia cu menţiunea “conform cu originalul” a diplomei acordate după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, însoţită de copia cu menţiunea “conform cu originalul” a suplimentului la diplomă, respectiv copia legalizată a atestatului de echivalare a diplomei, eliberat prin structurile Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene;
  e) copia cu menţiunea “conform cu originalul” a contractului individual de muncă;
  f) statul de plată întocmit separat pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de la plata impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) comanda internă, aprobată de organul de conducere abilitat al angajatorului, care atestă solicitarea iniţierii procesului de creare de programe pentru calculator;
  h) balanţa analitică în care să fie reflectate distinct veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator.

(2) Dosarul cuprinzând documentele justificative se va păstra la sediul angajatorului în vederea controlului. În situaţia în care angajatorul păstrează documentele justificative în format electronic, acestea vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, furnizat de un furnizor de servicii acreditat.
(3) Angajatorul va întocmi separat statul de plată pentru angajaţii care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.
(4) Încadrarea unei persoane în categoriile de activităţi sau de ocupaţii, în scopul beneficierii de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie responsabilitatea angajatorului.

Art. 4. – Scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică lunar numai pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, obţinute din desfăşurarea unei activităţi de creare de programe pentru calculator, în baza unui contract individual de muncă, indiferent de momentul angajării persoanei care beneficiază de scutire, şi fără a fi condiţionată de contribuţia acesteia la realizarea plafonului minim de venit prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. e).

Art. 5. – (1) Anexa se actualizează periodic, în conformitate cu modificările şi completările Clasificării ocupaţiilor din România.
(2) Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. – Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 7. – (1) Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii în care intră în vigoare ordinul.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi pentru societatea informaţională, al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice nr. 872/5.932/2.284/2.903/2016 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2017.

Art. 8. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Augustin Jianu
Ministrul educaţiei naţionale,
Pavel Năstase
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Adrian Marius Rîndunică,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Viorel Ştefan

ANEXĂ

LISTA
cuprinzând ocupaţiile specifice activităţilor de creaţie de programe pentru calculator

Nr.
crt.
Ocupaţia Descrierea activităţii
1. Administrator baze de date Activităţi de furnizare a expertizei de specialitate şi a asistenţei practice în managementul sistemelor de baze de date şi în utilizarea datelor informatice pentru a răspunde cerinţelor sistemului informatic în orice moment al ciclului de viaţă, în conformitate cu criteriile de calitate definite
2. Analist Activităţi de realizare a analizei în vederea definirii specificaţiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerinţelor utilizatorilor
3. Inginer de sistem în informatică Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă
4. Inginer de sistem software Activităţi de adaptare şi/sau de armonizare a soluţiilor hardware, software şi a sistemelor de operare, precum şi a aplicaţiilor existente ori proiectate la necesităţile reale sau estimate ale utilizatorilor, în vederea îndeplinirii cerinţelor privind satisfacerea gradului de solicitare (timpul de răspuns)
5. Manager de proiect informatic Activităţi de coordonare a sistemelor de dezvoltare specifice aplicaţiilor informatice majore, inclusiv coordonarea personalului şi urmărirea cerinţelor proiectelor (informaţii/date necesare, programare, analiză). Managerii de proiect dezvoltă, planifică, analizează, estimează şi stabilesc priorităţile aferente componentelor ce urmează să fie realizate, precum şi fazele şi termenele de execuţie a proiectelor.
6. Programator Activităţi de realizare a programelor pentru calculator, conform unor specificaţi predefinite, şi asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformităţii cu specificaţiile
7. Proiectant de sisteme informatice Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare bazate pe cunoştinţe de specialitate cu cunoştinţe în utilizarea instrumentelor software sau a limbajelor de programare, în vederea producerii şi implementării unor soluţii funcţionale care să corespundă cerinţelor predefinite ori unor necesităţi organizaţionale
8. Programator de sistem informatic Activităţi care combină aptitudinile analitice şi de proiectare cu cunoştinţe adecvate de tehnologie software şi hardware, în vederea definirii, proiectării, realizării, testării, implementării şi modificării sistemelor informatice ce conţin software ca principală componentă

 

Read more

Afla care sunt noile publicatii din Monitorul Oficial.

In Monitorul Oficial 463 / 21.06.2017 a fost publicat O 895 / 2017 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2017 a operatorilor economici, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

 

In Monitorul Oficial 467 / 21.06.2017 a fost publicat O 894 / 2017 privind completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial.

 

In Monitorul Oficial 468 / 22.06.2017 a fost publicat O 409 / 2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator.

 

Read more

Atentie!!! Noi termene pentru incheierea actelor aditionale aferente contractelor de munca.

Modificarea contractului de muncă: Incheierea actelor aditionale – Codul Muncii. 

Daca pana acum incheierea actelor aditionale se facea in termen de 20 de zile lucratoare de la aparitia modificarilor contractuale, potrivit unui proiect de act normativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale, noile actele adiționale referitoare la modificările contractelor individuale de munca, se vor incheia incheiate înainte ca schimbările sa fie aplicabile. Spre exemplu, in urma unei decizii luate de angajator pe data de 1 iulie 2017, actul adițional ce va fi atasat contractului individual de muncă, va fi încheiat cel târziu până la 30 iunie 2017.

„Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) (alineatul 3 al articolului 17 din Codul muncii, ce face referire la elementele ce trebuie să se regăsească în contractul individual de muncă – n. red.) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege”, scrie în propunerea legislativă publicată de MMJS

Aceasta noua propunere este inclusa intr-un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Documentul care atesta aceasta modificare este in  dezbatere publică, pe site-ul MMJS. Pentru ca proiectul sa fie aplicabil, acesta are nevoie mai întâi de aprobarea Guvernului și apoi de adoptarea în Parlament.

In acest moment, modificarea anumitor elemente contractuale atrage dupa sine și obligația de a le raporta Inspecției Muncii, cu ajutorul Registrului general de evidență a salariaților – Revisal. Prin urmare, depasirea celor  20 de zile lucrătoare de la apariția modificărilor, poate scoate din buzunarul angajatorului o amendă cuprinsă între 5.000 – 8.000 de lei. Asadar, modificarea termenului prevăzut de Codul muncii va fi in stransa legatura cu modificarea termenului de raportare în Revisal.

Unul din motivele care au stat la baza sustinerii proiectului de lege, este acela ca efectele se produc pentru viitor, nu retroactiv.

Read more

Legea 31/1990 – Dividente in avans

Putini sunt cei care stiu ca in prezent se discuta si este in proiect adoptarea unei noi prevederi conform careia se va putea ridica dividende trimestrial. Sunt convinsa ca toti cei care „traiesc” din profitul firmei s-ar bucura sa treaca aceasta prevedere, asadar, trebuie sa stam cu ochii pe monitorul oficial, cu speranta ca apare ceva.

Vezi detalii

Read more