Skip to main content Skip to search

Archives for October 2017

Guvernul vrea impozit special pentru persoanele fizice care vând mai mult de două mașini pe an

Guvernul intentioneaza “instituirea unui regim fiscal distinct, aplicabil persoanelor fizice care transfera din patrimoniul personal, in cursul unui an, mai mult de 2 autoturisme”, potrivit unui proiect discutat azi de Executiv cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.

Conform proiectului adus in discutie, in cazul unei persoane care vinde mai mult de doua autoturisme pe an, indiferent de data dobandirii, pentru cel de-al treilea autoturism vandut vor fi aplicabile regulile de impunere specifice activitatilor independente.
Aceasta schimbare vine ca urmare a schimbarii facute la inceputul anului – eliminarea timbrului de mediu pentru autoturisme care a dus la o explozie a inmatricularilor de masini second-hand.

Read more

Modificari asupra procedurii de inregistrare a domiciliului fiscal

In Monitorul Oficial nr.  783 / 03.10.2017 a fost publicat Ordinul  2853 / 2017 de modificare a procedurii de inregistrare a domiciliului fiscal.

 

              Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice  care deţin cod numeric personal

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal,
atribuit potrivit legii speciale, şi îşi stabilesc domiciliul fiscal la adresa unde locuiesc efectiv, dacă:
a) adresa unde locuiesc efectiv este diferită de domiciliu, stabilit potrivit legii;
b) se solicită modificarea domiciliului fiscal, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la
domiciliul persoanei fizice.
2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 revine, până la finalizarea
procedurii de înregistrare/ modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal în a cărui
rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 050 “Cerere de înregistrare/modificare a
domiciliului fiscal al contribuabilului”, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în
acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil, pentru conformitate cu
originalul.
4. Cererea se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea
Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului, potrivit art. 47
din Codul de procedură fiscală.
5. Cererea se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază
teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al
dosarului fiscal.
6. Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii şi va fi însoţit de un
exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
7. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul
fiscal emitent.
8. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească
domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a
domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
9. Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare şi se aprobă de
conducătorul organului fiscal.
10. Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul
fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin prezenta procedură.
11. Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură
fiscală.
12. Înregistrarea în registrul contribuabililor la noul organ fiscal, precum şi radierea din registrul
contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.
13. De la data comunicării deciziei, competenţa pentru administrarea contribuabililor revine organului
fiscal de la noul domiciliu fiscal.
14. Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o
copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului şi cuprinde:
a) formularul 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului”;
b) documentaţia depusă de contribuabil;
c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

                Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în                          registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane juridice care, potrivit legii, au obligaţia
înregistrării în registrul comerţului şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) sediul social reprezintă şi domiciliul fiscal;
b) au solicitat înregistrarea menţiunilor privind modificarea sediului social în registrul comerţului.
2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 trece la noul organ fiscal începând
cu ziua următoare expirării termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a
menţiunilor privind modificarea sediului social.
3. În cazul contribuabililor care îşi modifică sediul social, iar adresa noului sediu social este în raza
teritorială a organului fiscal în a cărui rază teritorială se află şi ultimul domiciliu fiscal al contribuabilului,
schimbarea domiciliului fiscal se face de către Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după primirea informaţiilor de la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, cu data înscrierii menţiunii în registrul comerţului.
4. Pentru ceilalţi contribuabili care îşi modifică sediul social, pe baza informaţiilor primite de la Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală transmite electronic atât organului fiscal în a cărui rază teritorială
contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal în a cărui rază teritorială se află noul
sediu social informaţia privind adresa noului sediu social precum şi data înscrierii acestei menţiuni în
registrul comerţului.
5. Informaţia privind modificarea sediului social se transmite organelor fiscale implicate în ziua când a
fost comunicată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau cel târziu în a doua zi lucrătoare, în
vederea demarării formalităţilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
6. În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind
modificarea sediului social, organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu
fiscal pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului pentru a fi transferat către organul fiscal în a cărui rază
teritorială se află noul sediu social.
7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală,
precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul
fiscal emitent.
9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul
contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea
sediului social, prin depunerea formularului 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al
contribuabilului”.
10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, procedura de transfer al
dosarului fiscal se sistează.
11. Dacă respectivul contribuabil nu a făcut o altă solicitare de modificare a domiciliului fiscal, organul
fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transferă dosarul fiscal al contribuabilului organului fiscal de la noul
sediu social.
12. La împlinirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrul comerţului a
menţiunii privind modificarea sediului social, Direcţia generală de tehnologia informaţiei transmite
electronic, atât organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal de la noul domiciliu
fiscal, informaţia privind împlinirea termenului legal pentru modificarea competenţei de administrare a
contribuabilului.
13. La primirea informaţiei, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul sediu social
înregistrează contribuabilul în evidenţa sa fiscală, iar organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal radiază
contribuabilul din evidenţa proprie.
14. Toate documentele emise sau primite în cadrul derulării procedurii se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului.
15. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate
sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul
fiscal al contribuabilului.

Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod                                     numeric personal,   în  cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu

1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal,
atribuit potrivit legii speciale, al căror domiciliu reprezintă şi domiciliul fiscal şi au înregistrat
modificarea domiciliului în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit legii.
2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 trece la organul fiscal în a cărui
rază teritorială se află noul domiciliu, în termen de 15 zile lucrătoare de la data modificării domiciliului.
3. În cazul contribuabililor care îşi modifică domiciliul, potrivit legii, iar adresa noului domiciliu este în
raza teritorială a organului fiscal în a cărui rază teritorială se află şi ultimul domiciliu fiscal al
contribuabilului, schimbarea domiciliului fiscal se face de către Direcţia generală de tehnologia
informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, după primirea informaţiilor de la
Ministerul Afacerilor Interne, cu data înscrierii menţiunii în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit
legii.
4. Pentru ceilalţi contribuabili care îşi modifică domiciliul, pe baza informaţiilor primite de la
Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscală transmite electronic atât organului fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul
are ultimul domiciliu fiscal, cât şi organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost stabilit noul domiciliu
informaţia privind adresa noului domiciliu, precum şi data înscrierii acestei menţiuni în registrele în care
sunt înregistraţi, potrivit legii.
5. Informaţia privind modificarea domiciliului se transmite organelor fiscale implicate în ziua în care a
fost primită de la Ministerul Afacerilor Interne sau în ziua lucrătoare imediat următoare, în vederea
demarării formalităţilor de transfer al dosarului fiscal al contribuabilului.
6. În termen de 12 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care sunt înregistraţi, potrivit legii,
a menţiunii privind modificarea domiciliului contribuabilului, organul fiscal în a cărui rază teritorială
contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal pregăteşte dosarul fiscal al contribuabilului, pentru a fi
transferat către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu al persoanei fizice.
7. Dosarul fiscal al contribuabilului va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală,
precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
8. Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul
fiscal emitent.
9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul
contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea
domiciliului, prin depunerea formularului 050 “Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al
contribuabilului”.
10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 050 la alt organ fiscal, procedura de transfer al
dosarului fiscal se sistează.
11. Dacă respectivul contribuabil nu a făcut o altă solicitare de modificare a domiciliului fiscal, organul
fiscal de la ultimul domiciliu fiscal transferă dosarul fiscal al contribuabilului organului fiscal de la noul
domiciliu.
12. La împlinirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data înscrierii în registrele în care sunt
înregistraţi, potrivit legii, a menţiunii privind modificarea domiciliului contribuabilului, Direcţia generală
de tehnologia informaţiei transmite electronic, atât organului fiscal de la vechiul domiciliu fiscal, cât şi
organului fiscal de la noul domiciliu fiscal, informaţia privind împlinirea termenului legal pentru
modificarea competenţei de administrare a contribuabilului.
13. La primirea informaţiei, organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu înregistrează
contribuabilul în evidenţa sa fiscală, iar organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal radiază contribuabilul
din evidenţa proprie.
14. Toate documentele emise sau primite în cadrul derulării procedurii se arhivează la dosarul fiscal al
contribuabilului.

Read more